زندگی زندگیست - 1395-05-31 22:09:00
بازگشت به خانه - 0000-00-00 00:00:00
احساس - 1395-03-31 20:28:00
روزمهربانی - 0000-00-00 00:00:00
داستان کوتاه امروز - 1395-01-31 11:17:00
تصورما - 1395-01-29 18:10:00
دفترعمر - 1394-12-08 15:11:00
تویی که بی انتهایی - 1394-12-02 17:14:00
راه درست - 1394-11-30 23:36:00
باور انسانها - 1394-09-27 01:06:00
هوای خوب - 1394-09-23 02:30:00
دوستی وزندگی - 1394-09-17 21:16:00
محرم94... - 1394-08-01 10:26:00
کتاب زندگی ... - 1394-07-29 23:49:00
دیریازود - 1394-05-23 17:58:00
نکته های قوی بودن - 1394-04-12 09:52:00
افکارمنفی - 1394-03-26 18:59:00
هدفی برای زندگی - 1394-02-02 15:23:00
سال نوبرهمگی مبارک - 1394-01-09 11:44:00
بوی نوشدن - 1393-12-20 14:32:00
دقایق عمر - 1393-12-12 12:52:00
عقل دیروز وامروز - 1393-12-09 23:01:00
ادم خوشبخت - 1393-12-04 22:32:00
جملات کوتاه لبخند - 1393-12-01 22:53:00
جملات کوتاه قشنگ - 1393-11-30 14:53:00
رازهای موفقیت - 1393-11-28 14:44:00
بزرگترین اشتباه ادمها - 1393-10-06 01:52:00
زندگی کوتاه نیست - 1393-10-04 15:37:00
روبروی گنبدطلا - 1393-10-03 03:32:00
اولین روز زمستان - 1393-10-01 22:55:00
جملات کوتاه عاشورا - 1393-08-12 13:14:00
مثبت+18دریک فاجعه - 1393-07-30 21:28:00
یک فال خنده جوک - 1393-06-24 22:13:00
لوگوهای گوگل - 1393-06-05 19:15:00
تبریک عیدفطر93 - 1393-05-08 23:28:00
جوک خنده بازار - 1393-04-16 14:23:00
عشق بارانی - 1393-04-03 23:51:00
تولدامام زمان(عج) - 1393-03-23 16:12:00
تبریک روزمرد - 1393-02-21 12:57:00
وبلاگ برترماه - 1393-02-14 17:43:00
خط زندگی..! - 1393-02-03 11:37:00
جوک 13بدر - 1393-01-15 21:31:00
تبریک سال نو وحرف دل - 1392-12-27 21:30:00
ارزوی ساده...! - 1392-10-09 18:35:00
شب یلدا...! - 1392-09-29 23:30:00
خیابان پاییزی...! - 1392-09-18 12:12:00
درخواست نویسنده..! - 1392-08-26 02:17:00
عاشورایی...! - 1392-08-22 15:40:00
طبیعت...! - 1392-08-15 14:13:00
پاییزی...! - 1392-08-07 17:31:00
آدمیان ولبخند...! - 1392-07-17 16:11:00
خاطره...! - 1392-06-21 16:30:00
آخرين حرف تو...! - 1392-05-26 19:31:00
تومي آيي....! - 1392-05-17 15:16:00
تمركزكن...! - 1392-05-12 18:49:00
حس زيباديدن...! - 1392-05-02 15:11:00
شيفتگان پرواز...! - 1392-04-25 06:48:00
براي مهربانيت...! - 1392-04-19 15:01:00
بهترين روززندگي...! - 1392-04-11 05:32:00
سازدل...! - 1392-04-02 04:02:00
شيطوني...! - 1392-03-26 01:40:00
آسمان من...! - 1392-03-17 14:21:00
دستاي پرمهر...! - 1392-03-12 12:17:00
زندگي رادور...! - 1392-03-04 12:17:00
بامن ازدواج...! - 1392-02-27 12:40:00
داستان کوتاه...! - 1392-02-21 11:49:00
بـرای دل خـودم...! - 1392-02-13 10:27:00
تصاویرمتحرک(1)....! - 1392-01-24 13:30:00
شـکلک....! - 1392-01-23 18:24:00
خوش بگذرانیـد....! - 1392-01-17 19:53:00
بــرای درک آغـوشـم....! - 1392-01-10 16:30:00
لوحی از هدیه الهی...! - 1392-01-02 03:06:00
نوروزتـان پیـروز....! - 1392-01-25 19:00:00
ازبندغم رهایم....! - 1391-12-29 03:50:00
قهـوه تـلخ....! - 1391-12-28 01:14:00
قسمت کردن شادی...! - 1391-12-25 02:15:00
آفــت دلهــا......! - 1391-12-24 03:29:00
تــرفنــد.....! - 1391-12-23 03:44:00
باران میبارد....! - 1391-12-22 02:17:00
دریــــا دل....! - 1391-12-21 03:25:00
خدای من....! - 1391-12-20 03:18:00
پـــروانـه....! - 1391-12-19 03:39:00
دختری با یک گل سرخ...! - 1391-12-17 11:01:00
اینگـونـه طـوفـانی....! - 1391-12-16 11:51:00
همین گونه که هستم...! - 1391-12-15 11:21:00
خــردوعلـــم....! - 1391-12-13 15:18:00
لحظه ای خـاطره هـا...! - 1391-12-11 11:04:00
رنگین کمان....! - 1391-12-10 11:49:00
دیگه شعرام...! - 1391-12-09 13:55:00
ببینیم چه بایدبنویسیم...! - 1391-12-08 11:27:00
نسل پشت نسل...! - 1391-12-07 11:42:00
من ازاینجاخواهـم رفت....! - 1391-12-06 14:41:00
گریـزانـم ازاین مـردم....! - 1391-12-05 10:33:00
روشـنتـرازلبخنـد....! - 1391-12-03 11:07:00
این روزهـاکه میگـذرد....! - 1391-12-02 12:46:00
وتوهرگـزندانستی....! - 1391-12-01 12:16:00
عجیب ولی واقعی...! - 1391-11-30 13:25:00
گفتـه بودی.....! - 1391-11-29 12:38:00
یـادمـان بـاشـد....! - 1391-11-28 10:29:00
خـــدارامیگویـم....! - 1391-11-26 11:24:00
تقـدیم بـاعشـق.....! - 1391-11-25 17:46:00
به عمـق اقیـانـوس....! - 1391-11-24 22:04:00
آزادی وپـرواز....! - 1391-11-23 13:28:00
تـااخـرش همیـن است...! - 1391-11-22 13:28:00
ایـن درهـارابـازکنیـد....! - 1391-11-21 12:31:00
دیگه بایدفهمیده باشی..! - 1391-11-20 14:31:00
پنـــــــد....! - 1391-11-19 13:17:00
"خـداهمیـن جـا....! - 1391-11-18 13:57:00
استعدادالکـس....! - 1391-11-17 12:17:00
مـاه وسنـگ...! - 1391-11-16 16:21:00
گـاهی دلتنگـی....! - 1391-11-15 14:14:00
دریـاوسـاحـل....! - 1391-11-14 17:52:00
آرامش و - 1391-11-13 18:31:00
خانه دوسـت....! - 1391-11-12 20:12:00
تنهایی ورسالت من...! - 1391-11-11 22:27:00
شـب وسکـوت....! - 1391-11-09 10:58:00
آرام بـــاش....! - 1391-11-07 21:27:00
جـایـی هســـت....! - 1391-11-06 22:33:00
یـک آزمــون....! - 1391-11-05 13:47:00
خلـــق زن....! - 1391-11-02 10:11:00
مـــدادرنگـی....! - 1391-10-29 08:10:00
نخـنـــــدیــــم....! - 1391-10-27 10:38:00
مجنـــــــون....! - 1391-10-22 19:39:00
حـرف تلـخ....! - 1391-10-21 02:31:00
غصـه چــرا...!!! - 1391-10-19 11:02:00
ولی حـالاچـرا....؟ - 1391-10-17 18:28:00
بــدون شــــــرح....! - 1391-10-15 11:01:00
اخرین ایستـــگاه عشـق...! - 1391-10-16 21:00:00
اراده پـولادیـن....! - 1391-10-10 17:47:00
فقــــط"خـــــــدا"....! - 1391-10-08 13:39:00
اثبـات عشـق....! - 1391-10-06 10:45:00
قــدربـدونیـم....! - 1391-10-04 20:01:00
بـه سـلامتی....! - 1391-10-03 18:23:00
یگانه تکیه گاه....! - 1391-10-03 01:09:00
یلــــــدامبــــــارکــــــــ....! - 1391-09-30 13:54:00
شـــــب یلـــــــــدا....! - 1391-09-29 01:18:00
شبی ازشبها....! - 1391-09-29 01:07:00
جایی از زندگی....! - 1391-09-28 01:53:00
تلاش کن....! - 1391-09-27 19:20:00
نامه ای ازطرف خدا....! - 1391-09-25 11:15:00
خداهمین جاست....! - 1391-09-23 01:11:00
درس زندگی....! - 1391-09-21 23:37:00
قدرخانواده ات رو بدون....! - 1391-09-20 09:19:00
نه تو ونه اندوه....! - 1391-09-18 17:24:00
قیمت معجزه....! - 1391-09-16 21:51:00
داستان سلف سرویس....! - 1391-09-06 13:21:00
داستان عشق درزمان ملاصدرا...! - 1391-09-05 20:53:00
یاسیدالشهدا....! - 1386-09-04 10:15:00
دایره های روح....! - 1391-09-03 16:34:00
دانلود جدیدترین اهنگ های به روز - 1391-09-03 14:26:00
تموم چیزای خوب تودنیامجانین....! - 1391-09-02 13:13:00
پدر....! - 1391-09-02 10:39:00
بیائیداینگونه نباشیم....! - 1391-09-02 09:57:00
مورچه وحضرت سلیمان....! - 1391-09-01 19:16:00
نخندبه حال من....! - 1391-08-27 18:38:00
ایام محرم....! - 1391-08-26 11:16:00
گل وخار....! - 1391-08-26 09:38:00
عکس های عاشقانه....! - 1391-08-24 12:59:00
فوق العاده....! - 1391-08-23 11:27:00
گل ماه تولدشما....! - 1391-08-22 17:07:00
همواره بکوش....! - 1391-08-22 15:15:00
دنیای روزمرگی....! - 1391-08-23 11:00:00
دیوانگیست....! - 1391-08-21 14:48:00
من اینجابس دلم تنگ است....! - 1391-08-21 10:59:00
برای بهترین دوستانم....! - 1391-08-20 12:29:00
نسبیت وشناکردن....! - 1391-08-20 11:35:00
نوشیدن چای....! - 1391-08-19 09:57:00
10روش خشنودی....! - 1391-08-19 09:34:00
بادکنک....! - 1391-08-17 22:33:00
دنیادو روزاست....! - 1391-08-16 19:06:00
همه چیزبه نگاه تو....! - 1391-08-16 13:50:00
دنبال کسی نباش....! - 1391-08-16 13:46:00
عکس هایی که بایدببینید....! - 1391-08-16 11:56:00
تقدیم به شمادراین پاییزطلایی...! - 1391-08-15 10:01:00
تقدیم به بهترین ومهربونترین اجی دنیا....! - 1391-08-14 23:35:00
من برای....! - 1391-08-15 10:10:00
عاشق....! - 1391-08-14 14:09:00
به روزها....! - 1391-08-14 14:05:00
{9} - 1391-08-14 12:30:00
عیدغدیرمبارک....! - 1391-08-12 20:41:00
- 1391-08-12 18:47:00
دوست داشتنی....! - 1391-08-12 11:47:00
نقش دل انگیز....! - 1391-08-11 12:04:00
- 1391-08-10 11:19:00
زندگی یک قالی است....! - 1391-08-10 10:26:00
شراب تلخ....! - 1391-08-10 10:18:00
- 1391-08-10 09:17:00
گرگ....! - 1391-08-09 17:39:00
مدتی....! - 1391-08-09 17:31:00
نیمی ازبهشت....! - 1391-08-09 17:27:00
بافتن یک قالی....! - 1391-08-08 11:46:00
تب....! - 1391-08-08 11:19:00
یک زن قوی....! - 1391-08-08 11:12:00
خطای چشم....! - 1391-08-08 10:46:00
پرنده....! - 1391-08-08 10:33:00
انسانها....! - 1391-08-07 10:40:00
لبخندبزن....! - 1391-08-07 10:24:00
قدرت واقعی....! - 1391-08-07 10:18:00
هیچگاه....! - 1391-08-06 12:55:00
خدایانمیخوای....! - 1391-08-06 11:10:00
یادتونه....! - 1391-08-06 01:54:00
چی میشد....! - 1391-08-05 19:53:00
باارزوی بهترینها....! - 1391-08-05 02:53:00
عیدقزبان مبارک - 1391-08-05 02:25:00
گویش دختران از81تا96....! - 1391-08-04 20:41:00
چه زیبا....! - 1391-08-04 15:23:00
قوی زیبا....! - 1391-08-03 11:42:00
زندگیه پیچیده....! - 1391-08-03 11:34:00
نتیجه اخلاقی....! - 1391-08-03 10:44:00
دردجدایی....1 - 1391-07-30 10:29:00
خودم....! - 1391-07-30 09:45:00
نامه یک دختر....! - 1391-07-28 10:54:00
ادمهای بد...! - 1391-07-28 09:39:00
بعضی حرفارو....! - 1386-07-28 09:09:00
دریا....! - 1391-07-26 01:59:00
امروز....! - 1391-07-25 19:05:00
افسوس....! - 1391-07-24 12:57:00
دیگرنه.....! - 1391-07-24 12:40:00
حل مشکل....! - 1391-07-23 13:33:00
بادیگارد....! - 1391-07-23 13:20:00
دیروزامروزوفردا...! - 1391-07-21 13:10:00
ماانسانها....! - 1391-07-21 09:18:00
کم کم.....! - 1391-07-19 11:55:00
نتیجه.....! - 1391-07-19 10:43:00
نکته......! - 1391-07-19 10:29:00
ای کاش.....! - 1391-07-18 19:01:00
باور.....! - 1391-07-18 18:51:00
شیطان....! - 1391-07-17 12:48:00
هنوزهم هستند....! - 1391-07-17 12:31:00
- 1391-07-17 12:05:00
عجب صبری خدادارد...! - 1391-07-16 20:20:00
- 1391-07-15 20:32:00
زندگی....! - 1391-07-15 19:03:00
- 1391-07-15 18:50:00
شکارشکارچی....! - 1391-07-15 18:40:00
بدون شرح....! - 1391-07-15 18:29:00
نگاتیو..... - 1391-07-14 17:54:00
- 1391-07-14 09:30:00
- 1391-07-14 09:23:00
پاییز.... - 1391-07-14 01:47:00
- 1391-07-14 01:14:00
خدایا..... - 1391-07-14 01:04:00
سرنوشت... - 1391-07-13 23:54:00
معجزه...! - 1391-07-13 23:37:00
باران... - 1391-07-13 22:20:00
باران و تو ............ - 1391-07-13 21:35:00
عشق - 1391-07-13 21:21:00
تنهایی .......... - 1391-07-13 21:12:00
این نیزبگذرد............!!! - 1391-07-04 22:36:00