نمونه پس زمینه

نوع لوگو 1

بصورت ثابت

نمونه پس زمینه

نوع لوگو 2

بصورت غیر ثابت

نوع لوگو رو انتخاب کنید :

نمونه کد در همین صفحه برای لوگوی شماره 2 در حال اجراست.