بهترینهابرای شما....ناممکنی وجودندارد

هرصبح آغازی دیگراست

این دنیـــای من است.

بـرآنــم کـه ازلحظـه لحظـه آن ،

بهشتــی زمینـی بیـافـرینــم .

++++++++++++++++++++++++++++++

شکسپیــرمیگـویـد :

من همیشـه خوشحالـم ،

میـدانیـدچــرا ؟؟؟

بـرای اینـکه ازهیچـکس برای

چیـزی انتـظاری نـدارم ،

انتـظارات همیشـه صـدمه زننـده هستنـد .

زنـدگی کوتـاه است ،پـس

بـه زنـدگیـت عشـق بـورز .

خوشحـال بـاش ولبخنـدبـزن .

فقـط بـرای خودت زنـدگی کن و....

قبل ازاینـکه صحبـت کنی گـوش کن ،

قبل ازاینـکه بنـویسـی فـکـرکن ،

قبل ازاینـکه خـرج کنی درامـدداشتـه باش .

قبـل ازاینـکه دعـاکنی ،ببخـش .

قبل ازاینـکه صـدمه بـزنی احسـاس کن .

قبـل ازتنفـرعشــق بـورز ....

زنـدگـی ایـن اسـت....

زنــدگی کـن ولـذت ببــــــــر.

++++++++++++++++++++++++++

SHAHIN

|
امتیاز مطلب :
|
تعداد امتیازدهندگان :
|
مجموع امتیاز :
نویسنده : ►╫SHAHIN ╫♥●•٠·˙◕‿◕
تاریخ :